Beiskolázás 2015

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2015. április 16. (csütörtök)
2015. április 17. (péntek)


Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését
2015. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a
választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-kártyája,
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos
nyilatkozat.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A
kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes
oldalon tájékozódhatnak.
A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető
a Hirdetmény mellékletében,
a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon,
továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri
hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.